Politika privatnosti

Korištenjem web stranice u vlasništvu tvrtke Konfekt d.o.o. stupate u zakoniti ugovor s tvrtkom Konfekt d.o.o., po kojemu imate odre?ena prava i obaveze. Pristupom, upotrebom, pretragom, pregledom ili bilo kojim sli?nim ?inom, vi nedvosmisleno potvr?ujete da ste u potpunosti pro?itali, razumjeli i složili se da ?e vas ova prava obvezivati, te da ?ete postupati u skladu s odredbama ovog ugovora (dalje u tekstu: Ugovor) i ovih Uvjeta korištenja (dalje u tekstu “Uvjeti”), kao i svim zakonskim normativima i srodnim zakonskim i pravnim propisima koji proizlaze iz ovog Ugovora i ovih Uvjeta, po važe?im zakonima Republike Hrvatske.

Ako se ne slažete sa bilo kojim dijelom ove stranice, ili bilo kojom odredbom ovog Ugovora i Uvjeta, molimo vas da ne koristite web stranicu www.slasticarnica-orijent.com (dalje u tekstu: web stranica), te bilo koje druge materijale proizašle iz korištenja web stranice (vodi?i, analize, ?lanci, tekstovi, i sl.). Konfekt d.o.o. zadržava pravo promijeniti sadržaj ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku, te ukinuti pristup ovoj web stranici bez prethodne obavijesti.

Na ovoj web stranici je tako?er važno obratiti pažnju na napomene vezane uz pravo vlasništva i autorska prava regulirana Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 i 79/07).

Svi materijali (tekstovi, fotografije, crteži, slike, video i audio materijali), zašti?eni žigovi i logotipovi, te svi drugi sadržaji na web stranici zašti?eni su autorskim pravima i srodnim pravima intelektualnog vlasništva, prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 i 79/07).

Svi ti sadržaji su isklju?ivo informativne prirode, a njihovo korištenje obuhva?a samo osobne nekomercijalne svrhe, ako nije druga?ije nazna?eno. Korisnicima ove web stranice nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja ovih stranica bez pismenog dopuštenja tvrtke Konfekt d.o.o.

Prava korištenja ?lanaka

Svaki ?lanak preuzet s web stranice (bilo da je preuzet ostavljanjem e-mail adrese ili direktnim preuzimanjem ili kopiranjem sa web stranice) smatra se zašti?enim autorskim djelom tvrtke Konfekt d.o.o., te je kao takav zašti?en Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 i 79/07). Korištenje i ispisivanje tih sadržaja dopušteno je isklju?ivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika. Korisnicima nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja ?lanaka bez pismenog dopuštenja tvrtke Konfekt d.o.o.

Korisnicima nije dopušten bilo koji oblik javnog korištenja autorskih djela (javno korištenje autorskog djela je “svako korištenje autorskog djela koje je pristupa?no javnosti ili korištenje u prostoru koji je pristupa?an pripadnicima javnosti, kao i omogu?avanje pripadnicima javnosti pristupa autorskom djelu u vrijeme i na mjestu koje sami odaberu (putem Interneta)” – Državni zavod za intelektualno vlasništvo, www.dziv.hr.

Ako želite koristiti vodi?e i ?lanke s web stranice u svrhe koje nisu obuhva?ene Zakonom o autorskim pravima i srodnim pravima, kontaktirajte tvrtku Konfekt d.o.o. na info@slasticarnica-orijent.com te objasnite u detalje potrebu za ovakvom vrstom upotrebe. 

Podaci korisnika i njihova sigurnost

Na odre?enim mjestima unutar web stranice i u odre?eno vrijeme, Konfekt d.o.o. ?e prikupljati osobne podatke korisnika. Ti podaci ?e se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika, te u svrhu statisti?ke obrade posje?enosti web stranice. Konfekt d.o.o. jam?i da podatke koje prikupi na taj na?in ne?e prodavati.

Ure?ivanje i brisanje korisni?kih podataka, te uklanjanje e-mail adresa iz mailing listi, mogu?e je na linku  ili putem linkova za uklanjanje/ure?ivanje podataka koji se nalaze u podnožju svih promotivnih e-mailova tvrtke Konfekt d.o.o. Za informacijama o njihovim podacima, korisnici se mogu obratiti putem službene e-mail adrese.

Slanjem upita, potpisom ugovora ili neposrednim kontaktom, korisnik dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoje i podatke i time dozvoljava da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovara s Konfekt d.o.o.

Skupljanje i obrada osobnih podataka korisnika uklju?uje i proslje?ivanje istih tre?im osobama i trgova?kim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Tre?im osobama smatraju se sve fizi?ke osobe i trgova?ka društva koje su neophodne za realizaciju ugovorenih poslova. Pohrana podataka se vrši na neodre?eno vrijeme. 

Tako?er, Konfekt d.o.o. zadržava pravo na objavu naziva tvrtki kao svojih referenci na web stranici www.slasticarnica-orijent.comlu?aju kada je eksplicitno specificirano druk?ije ugovorom o suradnji.

Koje su pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka?

U skladu s važe?im zakonodavstvom iz podru?ja zaštite osobnih podataka vaše osobne podatke možemo obra?ivati:

 • ako ste nam dali suglasnost za to (koju možete u bilo kojem trenutku opozvati)
 • ako je to potrebno kako bismo mogli sklopiti i/ili ispuniti ugovor s vama
 • ako je obrada nužna zbog zakonskih interesa koje provodi Konfekt d.o.o. ili tre?a strana
 • ako to zahtijeva zakon (na primjer, u vezi s podacima na izdanom ra?unu).

Za koje namjene obra?ujemo vaše osobne podatke?

Osobne podatke obra?ujemo samo za odre?ene, eksplicitne i legitimne namjene i ne?emo ih obra?ivati ni na koji na?in koji nije u skladu s tim namjenama. Takva namjena je, primjerice, odgovor na pitanje, unaprje?enje iskustva posjete naših web-stranica ili portala, unaprje?enje usluga op?enito, ponuda usluga ili aplikacija, marketinške kampanje itd.

Koliko dugo ?uvamo vaše osobne podatke?

Osobne podatke ?uvamo u skladu s važe?im Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obra?uju ili za postupanje u skladu sa zakonom. Osobne podatke koje obra?ujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo do vašeg opoziva.

Osobne podatke koje obra?ujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama ?uvamo sve dok to propisuje zakon (npr. 10 godina od izdavanja za izdane ra?une), odnosno za vrijeme trajanja ugovora i još 5 godina nakon prestanka (koliko iznosi op?i rok zastare). Po isteku razdoblja ?uvanja osobne podatke brišemo u?inkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s odre?enim pojedincem.

 

Na koji na?in štitimo vaše osobne podatke?

Upotrebljavamo tehni?ke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slu?ajnog gubitka ili gubitka dijela podataka.

Oblikovali smo ih uzimaju?i u obzir svoju IT infrastrukturu, potencijalni utjecaj na vašu privatnost i troškove te u skladu s trenutnim industrijskim standardima i praksom.

Naši ugovorni suradnici koji se bave obradom podataka mogu obra?ivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje navedenih tehni?kih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

Održavanje sigurnosti podataka zna?i zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti vaših osobnih podataka:

 • povjerljivost i cjelovitost: vaši osobni podaci zašti?eni su od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slu?ajnog gubitka, uništenja ili ošte?enja
 • dostupnost: osigurat ?emo da ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim podacima kada je to potrebno

Što je kola?i?

To je datoteka koju ?e na vaše ra?unalo spremiti naša internetska stranica kad ste ju posjetili i obavijestiti je da ste se vi kao “ve? joj poznati” korisnik ponovno priklju?ili pritom pamte?i postavke. Kola?i?i bilježe vaše preferencije, unose ih u internetske obrasce i djeluju kao informacije o prijavljenim korisnicima. 

Podaci i informacije kroz kola?i?e mogu biti spremljeni samo ako nam vi to omogu?ite – ne možemo dobiti pristup informacijama ako nam ih vi kao korisnik niste omogu?ili, odnosno niste dali privolu te ne možemo pristupiti drugim datotekama na vašem ra?unalu. Kola?i?i ne sadržavaju nikakve osobne podatke koji vas mogu identificirati.

Vi uvijek možete promijeniti svoje postavke i odabrati ho?ete li zahtjeve za spremanje kola?i?a odobriti ili odbiti, odnosno ho?ete li spremljene “cookiese” automatski obrisati pri zatvaranju internet preglednika i sl. 

Ne želim da mi se spremaju kola?i?i. Kako to u?initi?

Ako ste se odlu?ili da ne želite da naša stranica sprema vaše kola?i?e, morate posjetiti postavke svojeg web preglednika. Za informacije o postavkama kola?i?a odaberite internetski preglednik koji koristite i podesite opcije. Kad ste kola?i?e blokirali, i dalje ?ete mo?i pregledavati stranicu i uživati u njezinom sadržaju, no korisni?ko iskustvo ?e Vam, najvjerojatnije, biti narušeno i odre?ene funkcije vam možda ne?e biti mogu?e. Više možete saznati posjetite li neku od ove tri stranice:

https://www.allaboutcookies.org

https://www.youronlinechoices.eu/

https://www.networkadvertising.org/.

Ako ste se odlu?ili da ne želite da naša stranica sprema vaše kola?i?e, morate posjetiti postavke svojeg web preglednika. Za informacije o postavkama kola?i?a odaberite internetski preglednik koji koristite i podesite opcije. Kad ste kola?i?e blokirali, i dalje ?ete mo?i pregledavati stranicu i uživati u njezinom sadržaju, no korisni?ko iskustvo ?e Vam, najvjerojatnije, biti narušeno i odre?ene funkcije vam možda ne?e biti mogu?e. Više možete saznati posjetite li neku od ove tri stranice:

https://www.allaboutcookies.org/https://www.youronlinechoices.eu/ i https://www.networkadvertising.org/.

 

Onemogu?avanje kola?i?a

Odaberite web-preglednik koji koristite za informacije o na?inu promjene postavki kola?i?a.

Ako ste isklju?ili kola?i?e to može rezultirati onemogu?avanjem nekih od zna?ajki web stranice. ?ak i uz onemogu?ene sve kola?i?e, mala koli?ina informacija i dalje ?e biti preuzeta iz vašeg web preglednika. Ove informacije su neophodne za osnovno funkcioniranje naše web stranice.

 

Koje kola?i?e koristimo?

To su privremeni kola?i?i, brišu se nakon što zatvorite internetski preglednik.
Osim njih koristimo i trajne kola?i?e – oni imaju datum isteka daleko u budu?nosti, što zna?i da ?e ostati u vašem pregledniku dok ne isteknu ili dok ih ru?no ne izbrišete. Trajne kola?i?e koristimo da bi bolje razumjeli vaše navike te vam na temelju toga omogu?ili što bolje i kvalitetnije korištenje stranice. Ne trebate se brinuti jer su vaše informacije skupljene kroz kola?i?e za nas potpuno anonimne. Imamo i kola?i?a tre?e strane kroz nekoliko vanjskih servisa koji ih spremaju ograni?eno. Oni nisu postavljeni od strane naše internetske stranice, ali neki služe za neometano funkcioniranje odre?enih mogu?nosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogu?ujemo:

 

Društvene mreže

Facebook: Na našim su stranicama ugra?eni dodaci društvene mreže Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,Kalifornija, 94025, USA). Facebookove dodatke možete prepoznati po logotipu Facebooka ili gumbu “Like”.

Ako posjetite našu web stranicu s takvim dodatkom, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Facebookovim poslužiteljima. Sadržaj dodataka Facebook prenosi izravno u vaš preglednik i unosi ga na web stranicu. Putem ove integracije dodataka, Facebook prima informaciju da ste pristupili odgovaraju?oj stranici našeg mrežnog odredišta. Ako imate Facebook korisni?ki ra?un, prijavljeni ste na Facebook tijekom posjeta našoj web stranici ili spremite Facebook kola?i?e na vašem ra?unalu, Facebook može dodijeliti posjet vašem Facebook korisni?kom ra?unu. Ako ste u interakciji s dodacima, na primjer, klikom na „Like” gumb ili ostavljaju?i komentar, odgovaraju?a informacija se iz vašeg preglednika šalje izravno na Facebook, u kojoj se ?uva, i – ovisno o postavkama vašeg Facebook profila – može biti prikazana na vašem Facebook profilu. Ako ne želite da Facebook sprema te podatke, odjavite se s Facebooka prije nego što posjetite naše web stranice, ili izbrišite Facebook kola?i?e.

Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja podataka, daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Facebooka, kao i o vašim povezanim pravima i opcijama postavki za zaštitu vaše privatnosti, pogledajte pravila o privatnosti tvrtke Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: Na našim stranicama postoje dodaci društvene mreže Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Road,Menlo Park, Kalifornija, 94025, SAD). Instagramovi dodaci vas prepoznaju npr.pri korištenju “Instagram kamere”. Ako posjetite našu web lokaciju s takvim dodatkom, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima tvrtke Instagram. Instagram šalje sadržaj dodataka izravno u vaš preglednik i uklju?i ga na web stranicu. Kroz ovu integraciju dodataka, Instagram prima informaciju da ste pristupili odgovaraju?oj stranici našeg mrežnog odredišta, ?ak i ako nemate korisni?ki profil na Instagramu, ili ukoliko trenutno niste prijavljeni na Instagram. Ti se podaci (uklju?uju?i vašu IP adresu) šalju izravno s vašeg preglednika na poslužitelj Instagrama u SAD-u i bivaju pohranjeni tamo. Ako ste, me?utim, prijavljeni na Instagram, Instagram može odmah dodijeliti vašu posjetu našoj stranici ili klik na „Instagram”” gumb izravno na vaš Instagram ra?un i ta se informacija tako?er može prikazati vašim Instagram kontaktima. Dodatne informacije o opsegu i upotrebi podataka Instagrama i srodnim pravima potražite izravno na Instagramu: https://help.instagram.com/155833707900388

Twitter: Na našim stranicama nalaze se “Tweet” gumbi, dio društvene mreže Twitter (Twitter Inc., 7509 Falsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, SAD). Gumb se prepoznaje po ikoni tamno plave ptice i pojmu “tweet”. Ako posjetite našu web stranicu s takvim gumbom, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima Twittera. Gumb “tweet” prenosi Twitter izravno u vaš preglednik i ugra?uje ga u vašu Twitter poruku. Pojedinosti o obujmu i korištenju podataka Twittera i prava u vezi s tim, možete na?i na Twitteru: https://twitter.com/en/privacy

Google karte: Za prikaz zemljovida, karata i sl. Koristimo karte s Google karata (tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Ako upotrebljavate tu platformu, bit ?ete izravno povezani s Googleovim poslužiteljima, a vi ?ete prenijeti podatke, IP adresu, podatke o lokaciji i sve druge podatke Googleu. Korištenjem ove usluge automatski prihva?ate Googleova pravila o podacima: https://policies.google.com/privacy?hl=hr

 

Korištenje servisa Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije servisa Google Analytics za potrebu web analize. Prilikom vaše posjete ovoj web stranici koriste se kola?i?i za generiranje podataka koje Google prikuplja i obra?uje. To možete sprije?iti preuzimanjem i instaliranjem dodatka preglednika koji je dostupan na sljede?em linku:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr

Postavit ?e se kola?i? za isklju?ivanje koji sprje?ava prikupljanje vaših podataka prilikom budu?ih posjeta ovoj web stranici. Više informacija o obradi korisni?kih podataka na usluzi Google Analyticspotražite u Googleovim pravilima o privatnosti:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hr

 

Remarketing / Retargeting

Ova web stranica koristi takozvane “oznake retargetiranja”. Oznaka “retargeting” je JavaScript programski kod, koji se nalazi u izvornom kodu ove web stranice. Kada korisnik posjeti jednu od stranica koje sadrže kod za retargeting, davatelj online oglašavanja (npr Google) postavlja kola?i? u Internet preglednik korisnika i potom povezuje tog korisnika sa pripadaju?im popisom retargeting publike. Taj se kola?i? upotrebljava za pokretanje kampanja ponovnog ciljanja (“Oglašavanje temeljeno na interesima”) na drugim web mjestima.

To su usluge tvrtke Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, u daljnjem tekstu “Google”). Google upotrebljava kola?i?e pohranjene na vašem ra?unalu i pomo?u njih analizira korisnikovu uporabu web stranice. Informacije koje kola?i? generira o vašoj uporabi ove web stranice (uklju?uju?i vašu IP adresu) prenijet ?e i pohranjuje Google na poslužiteljima u Sjedinjenim Državama. Google potom u svojoj evidenciji skra?uje IP adresu za posljednje tri znamenke, pa samim time daljnje korištenje te IP adrese više nije mogu?e. Google je u skladu sa US Safe Harbor pravilima o zaštiti privatnosti i registriran je u US Safe Harbor programu Ministarstva trgovine. Google ?e koristiti ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, sastavljao izvješ?a o korištenju mrežnog odredišta za upravitelje web stranica i pružao druge usluge povezane s aktivnostima na web stranici i korištenjem Interneta.

Google tako?er može prenijeti te podatke tre?im stranama ako je to propisano zakonom ili ako tre?e strane obra?uju te podatke u ime Googlea. Tre?e strane, uklju?uju?i Google, stavljaju oglase na web stranice na internetu. Tre?e strane, uklju?uju?i Google, koriste pohranjene kola?i?e kako bi poslužili oglase na temelju prethodnih posjeta korisnika na ovoj web stranici. Google nikada ne?e povezati vašu IP adresu s drugim podacima na Googleu. Prikupljanje i skladištenje podataka se može u svakom trenutku poništiti, a što ?e imati efekta u budu?nosti.

Email Newsletter

Možete se pretplatiti na naš bilten (newsletter) putem naše web stranice. Za to nam je potrebna vaša adresa e-pošte i vaša izjava da prihva?ate newsletter. Dopunske informacije o tvrtki, adresi i podru?jima interesa obra?ujemo i koristimo za slanje traženih informacija. One ne?e biti proslje?ivane tre?im stranama. Možete odbiti vaš pristanak za pohranu podataka, upotrebu vaše adrese e-pošte za potrebu dostave newslettera u bilo kojem trenutku – to možete u?initi putem poveznice u pojedinom biltenu. U tom ?emo slu?aju odmah izbrisati vaše podatke u vezi dostave newslettera.

Za distribuciju newslettera koristimo sustav MailChimp (zaštitni znak tvrtkeRocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE 5000, Atlanta, GA 30308,SAD). MailChimp je prilago?en Privacy Shield dogovoru o zaštiti podataka, te se mora pridržavati pravila o privatnosti EU-a. Pravila o zaštiti privatnosti odstrane MailChimpa: https://mailchimp.com/legal/privacy/
MailChimp  ?e koristiti vaše podatke samo u svrhu dostave newslettera, procjenu isporuke i poboljšanja usluge. MailChimp vas ne?e izravno kontaktirati ili koristiti vaše podatke. Oni se ne?e proslje?ivati tre?im stranama. Podaci koje koristi MailChimp uklju?uju “web beacon” koji u MailChimp šalje informacije o otvaranju newslettera i/ ili aktivaciju poveznica unutar newslettera. Kod tog procesa, informacije o vašem Internet pregledniku, vašoj IP adresi i vašoj lokaciji ?e biti poslane u MailChimp.

 

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo samo kada nam ih vi sami stavite na raspolaganje npr. u okviru registracije, putem ispunjavanja obrazaca ili slanjem elektroni?ke pošte, u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge te u sli?nim situacijama u kojim ste odabrali pružiti nam podatke.

Baza podataka i njen sadržaj ostaju u našoj tvrtki te pri izvršiteljima obrade i serverima koji djeluju u naše ime te su nam odgovorni. Vaše osobne podatke u bilo kojem obliku ne?emo proslijediti tre?im stranama (ni izravno niti preko zastupnika), osim ako nismo pribavili vašu privolu ili ako postoji zakonska osnova za isto. Zadržat ?emo kontrolu i odgovornost za korištenje svih osobnih podataka koje ste s nama podijelili.

 

Trajanje pohrane podataka

Konfekt d.o.o. prikuplja i koristi osobne podatke kako bi vam pružili optimalnu ponudu usluga i obavijestili vas o novim proizvodima. Ako za njih niste zainteresirani, uvijek nas o tome možete obavijestiti putem kontakt podataka u pravnoj obavijesti. 

Podaci pohranjeni kod nas – uklju?uju?i i osobne podatke – bivaju pohranjeni sve dok to odgovara zakonskoj obvezi pohrane ili je prikladno za ispunjenje naših usluga.

 

Sigurnost

Konfekt d.o.o. koristi tehni?ke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitio vaše podatke od manipulacija, gubitaka, prijetnji ili pristupa od strane neovlaštenih osoba. Naše se sigurnosne mjere kontinuirano unapre?uju sukladno tehnološkom razvoju.

 

Tko obra?uje osobne podatke?

Ovisno o namjenama za koje obra?ujemo vaše osobne podatke, primatelje podataka možemo podijeliti u sljede?e kategorije:

 

Unutar naše organizacije

– naše ovlašteno osoblje

– naši poslovni partneri: od njih zahtijevamo da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka i da posve?uju iznimnu pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka.

Poslovni partneri: na primjer, povjerljive tvrtke koje mogu upotrebljavati vaše osobne podatke kako bi vam pružile usluge i/ili proizvode koje ste zatražili ili dostavile marketinški materijal (pod uvjetom da ste pristali primati takvu vrstu materijala)

Pružatelji usluga: tvrtke koje pružaju usluge za Konfekt d.o.o. ili u ime tvrtke Konfekt d.o.o. (na primjer, vanjski pružatelji IT usluga, odvjetni?ka društva, kurirske službe, MailChimp, Google, Facebook) za slanje e-pošte; samo identifikacijski podatak o kola?i?u (cookie) za namjene remarketinga, adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Google Ads; identifikacijski podatak o kola?i?u za namjene analiziranja u programu Google Analytics; Facebook – samo identifikacijski podatak o kola?i?u (cookie) za namjene remarketinga; adresa e-pošte za prikazivanje oglasa u programu Facebook Custom Audiences): koji nam pomažu provoditi i analizirati u?inkovitost naših kampanja i promotivnih aktivnosti.

Ostale tre?e strane:

 • kada to zahtijeva zakon ili je zakonski potrebno radi zaštite tvrtke
 • poštivanje zakona, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravni postupci, obveze izvješ?ivanja i informiranja nadležnih tijela itd.
 • zaštita prava, imovine ili sigurnosti tvrtke i/ili njenih klijenata

Naši poslovni partneri iz to?ke b) smiju obra?ivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje naših uputa i ne smiju upotrebljavati osobne podatke za vlastiti interes. Imajte na umu, me?utim, da primatelji navedeni u to?kama b.) i c.) ovoga dokumenta, posebice davatelji usluga koji vam mogu ponuditi proizvode i usluge kroz vlastite kanale, mogu odvojeno prikupljati vaše osobne podatke. U tom su slu?aju isklju?ivo odgovorni za njihovu kontrolu, a vaša suradnja s njima odvija se u skladu s njihovim uvjetima.

 

Prava i mogu?nosti

Želimo biti što transparentniji pa vam stoga nudimo mogu?nost odabira na?ina na koji želite da upotrebljavamo vaše osobne podatke. Vi birate, kako želite da vam se obra?amo – npr. kojim kanalima (na primjer, e-pošta, mobitel itd.). Imajte na umu da se sva marketinška komunikacija ne odvija na svim kanalima. 

Vaši osobni podaci – uvijek nam se možete obratiti na kontakt za zaštitu podataka (pogledajte Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima?) kako biste saznali koje vaše osobne podatke imamo u bazi i iz kojeg smo ih izvora dobili. U svakom trenutku imate pravo na prikaz osobnih podatka koje ste nam proslijedili, u naj?eš?e upotrebljavanom strukturiranom strojno ?itljivom obliku, kao i pravo poslati osobne podatke bilo kojoj tre?oj strani po svom izboru.

 • Vaše korekcije – ako u osobnim podacima na?ete pogrešku ili ako vam se ?ini da podaci nisu potpuni ili to?ni, možete zatražiti ispravak ili dopunu
 • Vaša ograni?enja – možete zatražiti ograni?enu obradu osobnih podataka (na primjer, dok se provjerava to?nost vaših osobnih podataka)
 • Vaši prigovori – tako?er se možete usprotiviti upotrebi vaših osobnih podataka za svrhe

izravnog marketinga i protiviti se samo automatskoj obradi, uklju?uju?i stvaranju profila.

Suglasnost za obradu osobnih podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku tako da se obratite našoj osobi za kontakt zaduženoj za pitanja o zaštiti podataka (pogledajte Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima?). Od nas možete zatražiti da izbrišemo bilo koje podatke o vama (osim u odre?enim slu?ajevima, na primjer, za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno prema zakonu). Tako?er se imate pravo žaliti nadzornom tijelu.

 

Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima?

Na raspolaganju vam je osoba za kontakt koja ?e se baviti vašim pitanjima ili zahtjevima u vezi s vašim osobnim podacima (i njihovom obradom) te ostvarivanjem vaših prava. Pišite nam na info@slasticarnica-orijent.com.

Radi pouzdane identifikacije u slu?aju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima možemo od vas zatražiti dodatne podatke, a djelovanje možemo samo odbiti ako se dokaže da vas ne možemo pouzdano identificirati.

 

Kako mogu opozvati suglasnost?

Suglasnost se može otkazati pisanom izjavom ili porukom koju nam možete poslati poštom na adresu Maksimirska cesta 34, 10 000 Zagreb ili na drugi na?in objavljen na web-stranici https://www.slasticarnica-orijent.com

Odbijanje pristanka na obradu osobnih podataka ne nosi sa sobom negativne posljedice ili sankcije. Me?utim, postoji mogu?nost da nakon otkazivanja pristanka na obradu osobnih podataka Konfekt d.o.o. ne?e mo?i pružiti korisniku pojedina?ne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe osobnih podataka (npr. prilago?ena komunikacija, obavijesti o pogodnostima, i sl.).

 

Zašto je korisna izrada profila za prilago?enu komunikaciju i informiranje? 

Odre?ene informacije koriste se za procjenu ili ocjenu sadržaja koji bi vam mogao biti najzanimljiviji i najkorisniji. Na taj na?in želimo pove?ati mogu?nosti da vas upoznamo s najrelevantnijim proizvodima, ili uslugama. U tu svrhu pojedinci se mogu svrstati u razli?ite skupine (profile) s kojima komuniciramo druga?ije, odnosno prilago?eno (individualizirano).

To zna?i da razli?ite skupine (profili) pojedinaca primaju marketinške poruke s razli?itim sadržajem, uklju?uju?i uvjete kupnje (npr. popusti ili uvjeti pla?anja). Pri razvrstavanju pojedinaca u grupe (profili) možemo pratiti, bilježiti i upotrebljavati i odgovore pojedinca na marketinške poruke, npr. otvaranje e-pošte, otvaranje poveznica, vrijeme koje pojedinac provede na odre?enom web-mjestu i tako dalje.

 

Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete javiti ukoliko ste promijenili svoju e-mail adresu ili neki drugi podatak na temelju kojeg vas kontaktiramo. Do tog trenutka u navedene se svrhe koriste vaši trenutni podaci.

 

 

Vaša suglasnost

Slanjem vaših podataka putem stranice ili davanje istih putem telefona jam?ite da su informacije koje ste pružili to?ne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše politike privatnosti.

 

Jamstvo korištenja web stranice

Konfekt d.o.o. ne izjavljuje niti jam?i, izri?ito niti prešutno, da je sadržaj web stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da ?e web stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da ne?e sadržavati pogreške, viruse, crve i druge ra?unalne programe koji bi mogli prouzro?iti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili tre?im osobama

Svaki korisnik i registrirani korisnik izri?ito prihva?a korištenje ove web stranice na svoju vlastitu odgovornost. Vi, a ne Konfekt d.o.o. snosite sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak ra?unalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isklju?ivo na usluge koje pruža Konfekt d.o.o. Konfekt d.o.o. naglašava da sve materijale i sadržaje na web stranici treba uzeti “takvima kakvi jesu”, te se Konfekt d.o.o. ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizi?i iz druga?ijeg tuma?enja materijala i sadržaja na web stranici.

 

KONTAKT
Za sva mogu?a pitanja o zaštiti privatnosti podataka, korisnici nam se u svako doba mogu obratiti putem emaila info@slasticarnica-orijent.com te u bilo koje vrijeme možete zatražiti izmjenu ili brisanje Vaših podataka kontaktom na mail info@slasticarnica-orijent.com.

Zadržavamo pravo ažuriranja ili izmjene ovih pravila u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Zakoni nam nalažu da to radimo i da uvijek brinemo o tome da je vaša privatnost zagarantirana. Ako imate pitanja, javite nam se na info@slasticarnica-orijent.com

 

SVA PRAVA PRIDRŽANA